De medezeggenschapsraad is wat de naam zelf al zegt:

“Een orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak

In de raad zijn zowel ouders als personeel vertegenwoordigd. Het is de taak van de MR er voor te zorgen, dat in de school eenieder in staat wordt gesteld zijn belangen naar voren te brengen, zijn gezichtspunten toe te lichten en desnoods te verdedigen. Het is de taak van de raad, een klimaat van openheid, openbaarheid en onderling overleg te scheppen en te behouden. Leden van de MR hebben instemmings- en adviesbevoegdheden.

Zaken waar de MR zich mee bezighoudt zijn o.a. het onderwijskundig beleid, de financiën, het personeelsbeleid en de arbeidsomstandigheden.

GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (GMR):

Alle scholen van SKOLO, (Stichting Katholiek Onderwijs Losser Overdinkel) hebben een gezamenlijke medezeggenschapsraad. Hierin wordt elke school vertegenwoordigd door een ouder en leraar. Hier worden vooral zaken besproken die van belang zijn voor alle scholen van SKOLO.

Alle belangrijke regels omtrent (G)MR zoals de taakverdeling, algemene regels en bevoegdheden zijn bij de wet geregeld en staan beschreven in het (G)MR-reglement van SKOLO.

WAT DOET DE MR ?:

 • overleggen en afstemmen van beleid tussen bestuur en medewerkers/ouders;
 • het geven van instemming en/of advies op te voeren beleid;
 • controle houden over het gevoerde beleid.

WIST U DAT…..

er heel veel onderwerpen zijn waar de MR over meedenkt, adviseert en/of meebeslist?

ENKELE VOORBEELDEN ZIJN:

 • vaststellen vakanties en vrije dagen
 • het continurooster
 • opvang kinderen
 • schooltijden en schoolregels
 • schoolgids
 • pestprotocol
 • formatie
 • veiligheid, gezondheid
 • besteding van gelden en ouderbijdrage

DE MR-LEDEN:

namens OUDERS:                 

Tim Meijerink (Voorzitter, tevens deelnemer GMR)

Ruth Langenberg – Struijk

namens SCHOOLTEAM:      

Ria Boerrigter (Secretaris/notulist)

Pascal Liebrand (notulist)

BEREIKBAARHEID MR:

Als u vragen, opmerkingen, informatie, praktische tips en/of problemen heeft en u denkt dat de MR u kan helpen, neem dan kontakt met ons op !

Dit kan op de volgende manieren:

 • via het postvak van de MR (deze vindt u bij de postvakjes van de leerkrachten);
 • één van de MR-leden persoonlijk benaderen of
 • via ons e-mailadres: mrpaxchristi@skolo.nl
 • via Social Schools