Handige weetjes 

 

Afval

Ter wille van het milieu en ter bevordering van het milieubewustzijn bij de kinderen worden papier, plastic, groenafval en restafval gescheiden ingezameld.  Batterijen en oude kleding zijn niet meer in te leveren op onze basisschool.

 

Gymnastiekkleding

Wilt u voor de gymnastieklessen zorgen voor passende gymkleding en -schoenen? Ook de kinderen van groep 1 en groep 2 dienen gymnastiekschoeisel te dragen, maar dan het liefst veterloos, bijvoorbeeld ritmiekschoentjes. Geeft u deze met de naam van het kind erop in een klein tasje mee naar school. Voor alle kinderen geldt:

gymschoenen mogen geen zwarte of blauwe zolen hebben (i.v.m. strepen op de gymzaalvloer)  kleding, schoeisel en tas voorzien van naam.

De kleuters gymmen in de speelzaal van de school of buiten. De kinderen van groep 3 t/m 8 gaan twee keer in de week naar gymzaal “De Spil” volgens een rooster, dat aan het begin van het schooljaar aan de ouders bekend wordt gemaakt middels de schoolkalender op onze website. Soms wordt de gymles voor groep 3 t/m 8 verzorgd op het achterveld van de school.  

 

Huiswerk

Het huiswerk kan bestaan uit spelling, het voorbereiden van een spreekbeurt, boekbespreking, enige taal- of rekenopdrachten en het leren van proefwerken. Het is geenszins de bedoeling de leerlingen te overladen met huiswerk.  Voor de oudste leerlingen vinden wij een zekere gewenning in deze zinvol, mede met het oog op wat hen in het voortgezet onderwijs te wachten staat. Daartoe hoort ook het omgaan met een agenda. In overleg met de leerkracht kan een juiste afstemming in het huiswerk en de hoeveelheid worden vastgesteld op individueel niveau. Huiswerk moet voor de kinderen zinvol zijn en niet gemaakt worden om “het maken”.

Hoe laat op school

De leerlingen mogen 15 minuten vóór het begin van de ochtend op school aanwezig zijn. Vanaf dat moment is er toezicht op de speelplaats. Voor alle kinderen geldt een inlooptijd vóór schooltijd. Deze is vanaf 08.25 uur. Wanneer een kind om enigerlei reden na schooltijd langer dan 15 minuten op school moet blijven, zullen de ouders worden gebeld of anderszins worden ingelicht. Wij verzoeken de ouders van de kinderen uit alle groepen de leerkrachten in de gelegenheid te stellen op tijd (d.w.z. om 08.30 uur) met de activiteiten voor de hele groep te beginnen.  Om meteen te kunnen starten met de lessen vragen wij u uw kind op tijd op school te laten zijn. Groep 1 t/m 3 mogen in de klas worden gebracht, zoals hierboven wordt geschreven, om 08:30 uur start de les. Voor niet urgente vragen, verzoeken wij u een afspraak met de leerkracht na half 3, zodat hij de kinderen kan verwelkomen. Bij 5 x te laat komen zijn wij genoodzaakt de leerplichtambtenaar in te schakelen. Dit gaat via ons administratiesysteem Parnassys.

 

Namenlijsten leerlingen aanpassen i.v.m. privacywet

Veel ouders hechten waarde aan een lijst, waarop de namen, adressen en telefoonnummers van de groepsgenoten van hun kinderen staan vermeld. Aan het begin van het schooljaar zal (indien mogelijk) aan de leerlingen van alle groepen een dergelijke lijst worden verstrekt.

In verband met de wet op de privacy mogen deze lijsten niet zondermeer beschikbaar worden gesteld. Daarom wordt bij iedere leerling-aanmelding gevraagd of er bezwaar bestaat tegen vermelding van de eerdergenoemde gegevens op de betreffende lijst. Tevens kunt u aangeven of u toestemming geeft voor het plaatsen van groeps- en/of activiteiten foto’s van uw kind op onze website. Hiervoor krijgt uw zoon of dochter ieder jaar een invullijst mee naar huis.

 

Schooltijden en continurooster

De schooltijden zijn als volgt:

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.30 – 14.30 uur.

Woensdag: 8.30 – 12.15 uur

De leerlingen van groep 1 hebben vrijdag de gehele dag vrij. De leerlingen van de groepen 2 hebben vrijdagmiddag vrij, vanaf 12:00 uur.

Op KBS Pax Christi hebben we gekozen voor een zogenaamd continurooster. Het continurooster biedt een aantal mogelijkheden voor school en ouders en loopt vooruit op een maatschappelijke ontwikkeling, waarbij de school meer is dan alleen een onderwijsinstituut.

Dit houdt in dat we een korte middagpauze houden, waarin de leerkracht met de kinderen van de klas eet. Daarna wordt, ook onder verantwoordelijkheid van de leerkrachten, nog even gespeeld. De kinderen nemen zelf een lunchpakket en drinken mee van huis. Het drinken kan in een koelkast worden bewaard. Het lunchpakket blijft in de tas.

Schoolverzekering

Het schoolbestuur heeft voor het personeel en de hulpouders op school een WA-verzekering afgesloten. Voor alle leerlingen is er een collectieve ongevallenverzekering van kracht. Deze is ook van toepassing op het personeel en de ouderparticipanten. Tevens is in de ouderbijdrage een bedrag voor een ongevallenverzekering opgenomen.

Schoolverzuim

In onze school wordt elke dag in elke groep de aanwezigheid van alle leerlingen gecontroleerd en worden verzuimen genoteerd. Bij afwezigheid zonder kennisgeving zal de school informeren bij de ouders. Eventuele onrechtmatige verzuimen worden door de directeur bij de leerplichtambtenaar gemeld.

Indien uw kind wegens ziekte, doktersbezoek of om een andere reden niet (op tijd) op school kan komen willen wij dat graag tijdig weten, bij voorkeur vóór schooltijd of schriftelijk (briefje meegeven naar school). Het is voor de leerkracht vervelend, als een kind om onbekende redenen afwezig is. Er kan namelijk altijd iets ernstigs aan de hand zijn. Om ongerustheid te voorkómen dus graag een berichtje! Heeft de afwezigheid van uw kind te maken met een langdurige ziekte, dan kan in overleg met de leerkracht van uw kind voor aangepaste hulp en leerstof worden gezorgd, zodat uw kind niet te ver achter raakt. Bij ongeoorloofd verzuim maken we een aantekening in Parnassys; deze wordt doorgezet naar de leerplichtambtenaar van de gemeente Losser.

 

Tussendoortjes

Veel ouders geven hun kind(eren) wat extra’ s mee om in de loop van de dag tijdens een van de pauzes op te eten en te drinken. Ziet u er a.u.b. op toe, dat deze tussendoortjes beperkt blijven tot een gezonde hap (geen snoep).  De schoolmorgen is voor uw kind een lange periode. Uw kind krijgt een opkikkertje door middel van het ‘extra’ hapje of drankje in de pauze.

 

Naschoolse Opvang

Voor naschoolse opvang verwijzen we u naar onze partner SKE/Humanitas Ocarina. Deze organisatie biedt naschoolse opvang in ons gebouw aan. Voor meer informatie kunt u terecht op www.skekinderopvang.nl

Verjaardagen

Als uw kind jarig is, mag het natuurlijk op school trakteren. Dit het liefst zo gezond mogelijk: stukjes appel, komkommer, kaas, wortel, rozijntjes, worst etc. Op school is voor u een trakteer-receptenmap aanwezig om in te kijken. Op die wijze kunt u ideeën opdoen voor een gezonde traktatie op een andere manier. De leerkrachten van de groepen 1 en 2 vieren hun verjaardag gezamenlijk, meestal aan het eind van het schooljaar. Informatie hierover volgt tijdig.

Kinderopvang, BSO en peutereducatie

In de schoolgids dienen we informatie op te nemen over de wijze waarop de buitenschoolse opvang (BSO, voor- en naschools) wordt georganiseerd. In dit verband hebben zich binnen SKOLO  vanaf het jaar 2007 ontwikkelingen voorgedaan die hebben geleid tot een aanbod:

 • Het aanbod van kindcentra bij twee scholen van SKOLO en partner Humanitas-kinderopvang in Overdinkel en Losser;
 • Het aanbod van plaatselijke aanbieders BSO.

Kinderopvang, BSO en peutereducatie

In de schoolgids dienen we informatie op te nemen over de wijze waarop de buitenschoolse opvang (BSO, voor- en naschools) wordt georganiseerd. In dit verband hebben zich binnen SKOLO vanaf het jaar 2007 ontwikkelingen voorgedaan die hebben geleid tot een aanbod:

 • Het aanbod van partner Kinderopvang Losser en Humanitas-kinderopvang;
 • Het aanbod van plaatselijke aanbieders BSO en peutereducatie.

SKOLO, partner Kinderopvang Losser en partner Humanitas-kinderopvang

In basisschool Pax Christi in Overdinkel is een opvangmogelijkheid aangeboden door Humanitas voor kinderen in de leeftijd van 0-13 jaar. Kinderopvang, BSO (buitenschoolse opvang) en peutereducatie zijn gerealiseerd in het vernieuwde gebouw aan de Hoofdstraat 68 onder de naam Humanitas-Ocarina.

In het gebouw van basisschool De Wegwijzer in Losser kunt u gebruik maken van peutereducatie aan de Sperwerstraat 1. Dit kindcentrum hanteert de naam Kinderopvang Losser.

Voor informatie over deze kindcentra kunt u terecht op de websites van SKOLO, de twee scholen, Kinderopvang Losser en Humanitas:

www.skolo.nl

www.paxchristioverdinkel.nl

www.wegwijzerlosser.nl

www.kinderopvanghumanitas.nl

www.kinderopvang-losser.nl

Ook de ouders van KBS De Verrekijker, De Martinus en Veldzijde kunnen gebruik maken van het aanbod van Humanitas en Kinderopvang Losser:

www.demartinus.nl

www.veldzijde.nl

www.kbsdeverrekijker.nl

 

Peutereducatie

Per 1 januari 2013 zijn de peuterspeelzalen in Losser en Overdinkel gesloten. Eerder genoemde plaatselijke aanbieders hebben de rol van de voormalige peuterspeelzalen overgenomen.

Binnen SKOLO heeft dit geleid tot  nieuwe initiatieven met partner Humanitas–kinderopvang en Kinderopvang Losser. In Overdinkel en Losser wordt naast kinderopvang en BSO ook kwalitatief hoogwaardige peutereducatie aangeboden in het kindcentrum Losser bij De Wegwijzer en het kindcentrum  Humanitas-Ocarina bij Pax Christi:

www.kinderopvanghumanitas.nl

www.kinderopvang-losser.nl

 

Aanbod plaatselijke opvangorganisaties

In 2007 hebben de schoolbesturen de verantwoordelijkheid gekregen om voor- en naschoolse opvang te (laten) organiseren. Toen is aan de ouders de mogelijkheid geboden om hun kind gebruik te laten maken van een voorziening voor buitenschoolse opvang. Op basis van gesprekken van de drie plaatselijke schoolbesturen met aanbieders van kinderopvang zijn daarna de gezamenlijke basisscholen tot de conclusie gekomen dat de aanbieders nagenoeg dezelfde kwaliteit leveren en voldoen aan de door de scholen geschetste voorwaarden.

Op basis hiervan heeft het bestuur in juni 2007 een convenant met deze aanbieders afgesloten. Door het afsluiten van het convenant voldoet het bestuur aan de zorgplicht, terwijl de verantwoordelijkheid verschuift naar de opvangorganisatie.

De aanbieders Humanitas-kinderopvang, Kinderopvang Losser  en Columbus Junior hebben hun opvanglocatie in Losser en/of Overdinkel:

Kinderopvang Losser

Locatie in Losser – bij basisschool KBS De Martinus en De Veldzijde

administratie@kinderopvang-losser.nl

 1. 06.2074654506 – 2074 6545

Humanitas-kinderopvang

Locatie Ocarina – bij basisschool Pax Christi in Overdinkel

www.kinderopvanghumanitas.nl

Postbus 3827

7500 DV Enschede

 1. 053.4800020

Columbus Junior

Locaties in Losser

www.columbus-junior.nl

Erve Medenboer 2

7577 NG Oldenzaal

 1. 0541.514992

 

Belastingdienst

Als u gebruik maakt van kinderopvang komt u mogelijk in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.belastingdienst.nl

Verlofregeling                                                                                                                  Bij verlof buiten de schoolvakanties moet onderscheid gemaakt worden tussen vakantieverlof en verlof wegens gewichtige omstandigheden.

Algemeen

Verlofaanvragen dienen altijd schriftelijk te worden ingediend via een aanvraagformulier dat verkrijgbaar is bij de groepsleerkracht of directeur.

Vakantieverlof

Een verzoek om vakantieverlof op grond van artikel 13a van de Leerplichtwet 1969 dient minimaal acht weken van tevoren aan de directeur van de school te worden voorgelegd.

Verlof indienen:

Wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan; een werkgeversverklaring wordt overgelegd waaruit blijkt dat geen verlof, vakantie binnen de officiële schoolvakanties mogelijk is.

Vakantieverlof mag:

één maal per schooljaar worden verleend; niet langer duren dan tien schooldagen; niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar.

Verlof wegens gewichtige omstandigheden; tien schooldagen per schooljaar of minder

Een verzoek om extra verlof in geval van andere gewichtige omstandigheden voor tien schooldagen per schooljaar of minder dient vooraf of uiterlijk binnen twee dagen na ontstaan van de verhindering aan de directeur van de school te worden voorgelegd.

 

Hiervoor gelden de volgende richtlijnen:

 • voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden;
 • voor verhuizing voor ten hoogste één dag;
 • voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de vierde graad voor een of ten hoogste twee dagen, afhankelijk of dit huwelijk wordt gesloten in of buiten de woonplaats van belanghebbende;
 • bij ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten t/m vierde graad, duur in overleg met de directeur van de school;
 • bij bevalling van de moeder, verzorgster, voogdes, duur in overleg met de directeur van de school;
 • bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de eerste graad voor ten hoogste vier dagen; van bloed- of aanverwanten in de tweede graad voor ten hoogste twee dagen; van bloed- of aanverwanten in de derde of vierde graad ten hoogste een dag;
 • bij 25-, 40- en 50-jarige ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50- en 60-jarige huwelijksjubileum van bloed- of aanverwanten t/m de vierde graad voor één dag;
 • voor andere calamiteiten en naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen, maar geen vakantieverlof.

Verlof wegens gewichtige omstandigheden; meer dan tien schooldagen per schooljaar

Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden op grond van artikel 14, lid 3 van de Leerplichtwet 1969 voor meer dan tien schooldagen per schooljaar dient minimaal zes weken van tevoren, via de directeur van de school, aan de leerplichtambtenaar van de woongemeente van de leerling te worden voorgelegd.

Verlof kan bijvoorbeeld voor verlening in aanmerking komen indien: de ouders van de leerling een verklaring van een arts of een maatschappelijk werk(st)er kunnen overleggen waaruit blijkt dat een verlof noodzakelijk is op grond van medische of sociale indicatie betreffende een van de gezinsleden.

Waarschuwing

De directeur van de school is verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van vermoedelijk ongeoorloofd schoolverzuim. Tegen die ouders die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden, zal proces-verbaal worden opgemaakt.

Informatie

Voor vragen en informatie omtrent deze regeling kunt u contact opnemen met de directeur van de school of de leerplichtambtenaar van de gemeente Losser, mevr. Rollema, tel. 0541-588330.

 

Wensjes

Als uw kind graag iets voor de verjaardag van papa of mama wil maken, geeft u dat dan d.m.v. een briefje minstens een week van tevoren door aan de leerkracht van uw kind. Dit geldt alleen voor de kinderen van groep 1 t/m 4.

Veld bij school: “Overdinkelsche Veld”

Het terrein achter de school is in eigendom van de gemeente Losser, en dus een openbaar terrein. De Pax Christi is de eerste gebruiker van dit veld. Middels een vlaggensysteem (groen / oranje / rood) wordt duidelijk gemaakt welk gedeelte van het veld mag worden gebruikt. (groen is gehele veld / oranje is de sportvelden / bij rood is het veld gesloten). Na schooltijd is het veld openbaar toegankelijk. Tip, bij regenachtig weer zijn regenlaarzen en oude kleren een aanrader. Het veld mag in schoolpauzes vanaf groep 4 betreden worden.