Het ouderpanel biedt scholen de mogelijkheid op een laagdrempelige en rechtstreekse manier in gesprek te komen met een jaarlijks steeds wisselende groep ouders.

WAT IS EEN OUDERPANEL?
Een ouderpanel is een open gesprek tussen de directie en een groep van maximaal 10 ouders over het onderwijs op school. Zij komen drie keer schooljaar samen.

Het onderwerp van dit gesprek kan variëren:

 • De wijze waarop de school met ouders communiceert.
 • De invulling van levensbeschouwelijk onderwijs.
 • Veiligheid op school.
 • Ouderhulp enz.
 • Ook kan het gesprek gaan over een veelheid van vragen, waarop ouders graag antwoord willen hebben.

WAAROM HEBBEN WE EEN OUDERPANEL?

 • Het vergroten van de betrokkenheid van ouders bij de school, het onderwijs.
 • Het waar mogelijk komen tot verbeteringen van het onderwijs dat gegeven wordt.
 • Het verhelderen van keuzen die de school maakt, heeft gemaakt of wil maken.
 • Het peilen van wat onder ouders leeft, hoe gedacht wordt over……(klankbord).

WAT ZIJN DE BEVOEGDHEDEN?

 • Het ouderpanel biedt de gelegenheid tot het stellen van vragen.
 • Het ouderpanel biedt de gelegenheid om mee te denken over ontwikkelingen op school.
 • Het ouderpanel is een klankbord voor het team bij nieuwe ontwikkelingen.
 • Het ouderpanel heeft geen beslissingsbevoegdheid.

RELATIE OUDERRAAD – MEDEZEGGENSCHAPSRAAD – OUDERPANEL

 • Het ouderpanel is een extra overlegvorm naast de Ouderraad en Medezeggenschapsraad.
 • Het ouderpanel wisselt jaarlijks van samenstelling; de OR en MR niet.
 • De MR houdt zich bezig met bestuursbeleid.
 • De OR houdt zich bezig met praktische en onderwijsondersteunende taken.
 • De OR is de meest directe achterban van de MR.

Binnenkort worden de ouders die zitting nemen in het ouderpanel met u gecommuniceerd.