Welkom!

Als nieuwe ouder op school heeft u mogelijk veel vragen. Hoe laat begint de school en eindigt deze? Moet mijn kind gymschoenen mee naar school? In onderstaande overzicht staat veel informatie die misschien handig voor u is. Heeft u dan nog vragen? Vraagt u dan gerust aan de juf of meester.

Nieuwe leerlingen en hun ouders:

Denkt u erover uw kind op KBS Pax Christi te plaatsen, dan kunt u een afspraak maken met de directie. Zij ontvangen u graag voor een gesprek en rondleiding op school, waar u alle gewenste informatie krijgt. Voordat uw kind op school komt, ontvangt u een digitale vragenlijst over de ontwikkeling van uw kind. Deze lijst bespreekt u met de groepsleerkracht van uw kind tijdens een intakegesprek. Wij zien ouders als educatieve partner en willen samen met hen het onderwijs vormgeven. Dit past ook bij onze leus ”Samen sterk in Onderwijs”.

Wenmomenten nieuwe leerlingen

Wanneer een leerling is aangemeld op onze school, vragen we ouders om in overleg met de leerkracht afspraken te maken voor de wenmomenten. Met alle scholen uit onze stichting is onlangs afgesproken om vanaf de start van het nieuwe schooljaar nieuwe leerlingen maximaal 5 wendagen aan te bieden.

 

Instromers in andere groepen

Als uw kind van een andere basisschool komt, dan kan het vóór definitieve plaatsing een aantal keren meedraaien ter kennismaking in de nieuwe groep.  Dit uiteraard ook in overleg met de toeleverende basisschool. Voor verdere info hierover zie het hoofdstuk 8.1 in onze schoolgids (elders op de website) over passend onderwijs.

Leren in de onderbouw

De wet geeft in kerndoelen aan welke vorming de basisschool minimaal moet geven. Dit leren moet heel breed worden opgevat in zowel wat geleerd wordt, als de wijze waarop dat gebeurt.

De volgende activiteiten spelen in de groepen 1 en 2 een belangrijke rol:

 • spel en spelen;
 • bewegen;
 • kringactiviteiten, waaronder gesprekken, presenterende activiteiten, de groeps- en kleine kring;
 • muzikale activiteiten
 • werken in gevarieerde hoeken; werken met thema’s en projecten;
 • werken met materialen zoals klei, water, zand, knutsel- en tekenmateriaal, constructie- en bouw- en speelmateriaal;
 • op weg naar lezen, schrijven en rekenen;

We werken in groep 1 en 2 middels het leerpakket “Onderbouwd online”. Onderbouwd is een leerpakket voor de onderbouw, waarmee het op school aanwezige ontwikkelingsmateriaal gekoppeld wordt aan leerkaarten. Het pakket is gebaseerd op de kerndoelen voor de vakken taal, rekenen en (schrijf)motoriek. Onderbouwd zet alle ontwikkelingsmaterialen in een duidelijke leerlijn en heeft bij ieder te behalen kern- en leerdoel een passend spel geselecteerd. Het lerende kind kan zo door middel van het spelen van een spel de doelen behalen, die belangrijk zijn voor de doorgaande lijn. Een belangrijke kern in de methodiek van Onderbouwd is het drieslag leersysteem.

Leer stap 1: introductie in de grote kring

Tijdens de eerste leer stap wordt het leerdoel op speelse wijze in de grote kring geïntroduceerd.

Leer stap 2: verwerking in kleine groepen

Tijdens de tweede leer stap wordt het materiaal ingezet tijdens de werkles. De leerkracht stelt zich bij deze leer stap terughoudend op. Het is de bedoeling dat kinderen op een coöperatieve manier leren van en met elkaar.

Leer stap 3: individueel controlemoment

Het controleren gebeurt met behulp van een duidelijke structuur. Door middel van een digitale registratiekaart wordt bij het uitgevoerde ontwikkelingsspel het behaalde niveau aangegeven. Door dit systeem heeft de leerkracht een duidelijk en gestructureerd overzicht op de leervorderingen van het kind.

  

Najaarskinderen: de overgang van groep 1 naar 2 en 3

Kinderen die in oktober, november of december geboren zijn, worden ook wel najaarsleerlingen genoemd. In het protocol najaarskinderen staat beschreven welke procedure er gevolgd wordt om tot een besluit te komen voor het wel of niet doorstromen naar groep 2 of naar groep 3.

Er moet een beslissing genomen worden over of deze kinderen korter of langer in de kleutergroep blijven. Dit betreft zowel de overgang van groep 1 naar groep 2 (4 jarig kind), als van groep 2 naar groep 3 (5 jarig kind). De Wet Primair Onderwijs stelt dat de doorgaande lijn in de ontwikkeling van de kinderen uitgangspunt moet zijn bij doorstroming naar een volgende groep.

Procedure voor deze beslissing.

 • Bij het eerste gesprek met ouders wordt het protocol voor najaarsleerlingen besproken.
 • De school volgt vanaf het moment dat de leerling instroomt nauwgezet zijn/haar ontwikkeling aan de hand van observatielijsten. Deze observatielijsten worden met ouders besproken tijdens de oudergesprekken en dienen een positief beeld te geven t.a.v. de leeraspecten: taalontwikkeling, rekenontwikkeling, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling.
 • Incidenteel wordt de toets Rekenen voor kleuters en Taal voor Kleuters van groep 1 bij de najaarsleerlingen afgenomen. In januari worden deze toetsen van groep 2 afgenomen. Is het resultaat I+ dan worden deze kinderen eind 2 niet nogmaals getoetst.
 • Eind juni vinden dan de eindgesprekken met de ouders plaats waarbij bovenstaande besproken wordt. Indien nodig neemt de IB-er deel aan deze gesprekken.
 • Het is in het belang van het kind dat de beslissing in onderling overleg tot stand komt. Als de school van mening is dat de leerling niet door kan stromen naar groep 2 of 3 en de ouders zijn van mening dat dit wel zou kunnen, dan is het advies dat de school geeft uiteindelijk bindend.

Indien najaarskinderen in groep 1 doorstromen naar de volgende groep dan betekent dit niet automatisch dat deze kinderen aan het einde van het schooljaar naar groep 3 gaan. Deze kinderen zullen in groep 2 nadrukkelijk gevolg worden om te bezien of de overgang naar groep 3 mogelijk is.

Kan een leerling niet doorstromen dan spreken we van kleuterverlenging en niet van zittenblijven

 

Handige informatie  groep 1 en 2

 Wij hebben een positieve houding aangaande geletterdheid bij kleuters. De ontwikkeling van geletterdheid begint al lang voordat de kinderen de basisschool binnenkomen daarbij kun je denken aan: voorgelezen worden; het lezen en schrijven van ouders, ze komen in aanraking met boeken, post etc. De ervaringen die ze hiermee opdoen hebben een grote invloed op het niveau van geletterdheid waarmee ze op de basisschool beginnen. Dat niveau is dus zeer verschillend. Wanneer de kinderen starten op de basisschool zet deze ontwikkeling zich in snel tempo door, waarbij wij aansluiten.

Middelen om dit te bereiken zijn:

Wij bieden een scala van activiteiten aan op het gebied van beginnende geletterdheid.

Veel aandacht besteden aan de mondelinge taalvaardigheid.

Stimuleren van de fonologische en fonemische ontwikkeling (horen en benoemen van klanken): Inrichten van een lees-schrijfhoek, briefjes ophangen, woordweb maken, woorden (na-) stempelen, het horen van de beginletter, gebruik maken van de computer, werken met prentenboeken, in het bijzijn van kinderen veel schrijven (hardop verklanken), aandacht voor begrijpend luisteren d.m.v.

interactief voorlezen,  werken met letters, spel en boekenplan, en Onderbouwd ( zie 6.6.1)  Dit alles vindt plaats binnen speelse activiteiten en sluit aan bij de belevingswereld van de kinderen:

 • Wij volgen de ontwikkeling van de kinderen middels Onderbouwd online.
 • Wij signaleren tijdig achterstanden in de ontwikkeling bij de kinderen. Door observaties in de groep, het intakegesprek aan de hand van een vragenlijst, door de methodiek en registratie van Onderbouwd online en incidenteel de Citotoets Taal voor kleuters.
 • Wij willen deze kinderen op een effectieve manier helpen middels de extra instructiemomenten.
 • Door een goede doorgaande lijn zorgen we voor een zorgvuldige overdracht naar de volgende groep.

 

Spel en boekenplan

Het Spel- en Boekenplan is een gecombineerde uitleen van speelgoed, spelletjes en boeken voor de kinderen uit groep 1 en 2. Het doel is de ontwikkeling van kleuters te stimuleren en hier de ouders bij te betrekken. Daardoor wordt aan ouders de gelegenheid geboden om bewuster om te gaan met de lees- en taalontwikkeling van hun eigen kinderen.

Door boeken en speelgoed in de gezinnen te brengen, krijgen de ouders meer inzicht in het belang van spel en taal. Via boek en spel wordt de communicatie tussen ouder en kind gestimuleerd.